top of page

Szanowny Użytkowniku,

 

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako RODO).

W Spondeo Sp.j został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez następujący e-mail: iod@spondeo.fi

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 ("RODO") w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe.

 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i przez okres 6 miesięcy od wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach danej rekrutacji. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 1 rok. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Twoje dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Jakie prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy Spondeo Sp.J przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez Spondeo w celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;

  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  • prawo żądania usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą;

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

  • prawo do żądania przeniesienia Twoich danych, w tym prawo do otrzymania od Spondeo w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Spondeo, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Spondeo oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane przez Spondeo bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych (dane kontaktowe powyżej).

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Czy masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić, napisz do IOD na adres iod@spondeo.fi

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Spondeo Sp.J ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Niepodanie danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym lub dla celów przyszłych rekrutacji.

Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.

bottom of page