top of page

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna


1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu
rejestracyjnym jest firma Spondeo Sp.j. zwany dalej: „Administratorem”. Możesz
skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego
inspektora ochrony danych pisząc na adres: admin@spondeo.fi.


2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a
Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek
akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest
niezbędne.


3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją
Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.


4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.


5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 2
lat od dnia rozwiązania Umowy.


6. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, firmie
ksiągowej– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.


7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.


8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.


9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

bottom of page